Vamadrid 320 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
28-03-2022
Sẵn có từ:
Laboratorios LICONSA S.A.
Mã ATC:
C09CA3
Liều dùng:
320 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Vamadrid, 320 mg film - coated tablets x7,x14,x28,x56,x98,x280;
Số ủy quyền:
20120097
Ngày ủy quyền:
2015-02-10

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này