Valtensin Plus 160 mg/25 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
18-04-2022
Thành phần hoạt chất:
Валсартан
Sẵn có từ:
Actavis Group PTC ehf.
Mã ATC:
C09DA3
INN (Tên quốc tế):
Valsartan
Liều dùng:
160 mg/25 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Valtensin Plus, 160 mg/25 mg film - coated tablets x 7 x 14 x 28 x 30 x 56 x 98 x 280
Số ủy quyền:
20090084
Ngày ủy quyền:
2015-05-29

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này