Valcomb 500 mg/150 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
01-08-2022
Thành phần hoạt chất:
Парацетамол, ибупрофен, комбинации
Sẵn có từ:
PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.
Mã ATC:
M01AE51
INN (Tên quốc tế):
Paracetamol, Ibuprofen, combinations
Liều dùng:
500 mg/150 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Valcomb, 500 mg/150 mg film - coated tablets x 8; x 10; x 16; x 20; x 24; x 30; x 32;
Số ủy quyền:
20140373
Ngày ủy quyền:
2015-05-08

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này