Urea UV liquid / R1, R2 (5+3) (GLDH / 2 point)

Romania - Tiếng Romania - ANMDM (Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale)

Sẵn có từ:
SC MG DIAGNOSTIC SRL
Lớp học:
IN VITRO ALTELE
Số ủy quyền:
RO/IVD-139-278-192
Ngày ủy quyền:
1970-01-01

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này