Tyrez 2.5 mg film - coated tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
27-11-2023

Sẵn có từ:

Alkaloid-INT d.o.o.

Mã ATC:

C07AB7

Liều dùng:

2.5 mg film - coated tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Tyrez, 2,5 mg film-coated tablets x 30;

Ngày ủy quyền:

2015-08-10

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này