TRIVRATEN BERNA vial (MMR vaccine)

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.
Dạng dược phẩm:
injection
Các đơn vị trong gói:
1 vial
Sản xuất bởi:
BERNA-SWISS
Số ủy quyền:
21059
Ngày ủy quyền:
2000-11-14

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này