TRIVAROL tab.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
MEMPHIS
Dạng dược phẩm:
tablet
Các đơn vị trong gói:
20 tablets
Sản xuất bởi:
MEMPHIS
Số ủy quyền:
17738
Ngày ủy quyền:
1993-09-14

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này