Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg hard capsules

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
14-01-2020
Thành phần hoạt chất:
Симвастатин и ezetimide
Sẵn có từ:
Ferrer Internacional S.A.
Mã ATC:
C10BX6
INN (Tên quốc tế):
Simvastatin and ezetimide
Liều dùng:
100 mg/20 mg/10 mg hard capsules
Tóm tắt sản phẩm:
Trinomia, 100 mg/20 mg/10 mg hard capsules x 7; x 14; 28; x 56; x 98
Số ủy quyền:
20150010
Ngày ủy quyền:
2015-11-03

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này