Torvalipin 40 mg film - coated tablets blister

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
27-10-2016

Sẵn có từ:

Actavis Group PTC ehf.

Mã ATC:

C10AA5

Liều dùng:

40 mg film - coated tablets blister

Tóm tắt sản phẩm:

Torvalipin, 40 mg film - coated tablets blister x10, x20, x28, x30, x50, x98, x100; container x30, x100, x250, x500

Ngày ủy quyền:

2015-11-03

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này