Tobramed 3 mg/1 mg/ml eye drops, suspension

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
29-08-2013
Sẵn có từ:
СОФАРМА АД
Mã ATC:
S01CA1
Liều dùng:
3 mg/1 mg/ml eye drops, suspension
Tóm tắt sản phẩm:
Tobramed, 3 mg/1 mg/ml eye drops, suspension
Số ủy quyền:
20130246
Ngày ủy quyền:
2013-07-31

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này