TevaPariVit 1 microgram capsules, soft

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
12-04-2021
Sẵn có từ:
Тева Фармасютикълс България ЕООД
Mã ATC:
H05BX2
Liều dùng:
1 microgram capsules, soft
Tóm tắt sản phẩm:
TevaPariVit, 1 microgram capsules, soft
Số ủy quyền:
20120154
Ngày ủy quyền:
2015-10-12

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này