Telmitan 20 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
22-07-2015
Sẵn có từ:
СОФАРМА АД
Mã ATC:
C09CA7
Liều dùng:
20 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Telmitan, 20 mg tablets 1 x 7, x 10, x 14, x 20, x 21, x 28, x 30, x 50, x 56, x 60, x 84, x 90. x 98, x 100;
Số ủy quyền:
20130012
Ngày ủy quyền:
2015-07-09

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này