Sulperazon  1 g/1 g powder for solution for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
07-12-2020
Thành phần hoạt chất:
Цефоперазон, Сульбактам
Sẵn có từ:
Pfizer Europe MA EEIG
Mã ATC:
J01DD62
INN (Tên quốc tế):
Cefoperazone, Sulbactam
Liều dùng:
1 g/1 g powder for solution for injection
Tóm tắt sản phẩm:
Sulperazon, 1g/1g powder for solution for injection
Số ủy quyền:
20030444
Ngày ủy quyền:
2015-08-21

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này