Sulperazon  1 g/1 g powder for solution for injection

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
07-12-2020

Thành phần hoạt chất:

Цефоперазон, Сульбактам

Sẵn có từ:

Pfizer Europe MA EEIG

Mã ATC:

J01DD62

INN (Tên quốc tế):

Cefoperazone, Sulbactam

Liều dùng:

1 g/1 g powder for solution for injection

Tóm tắt sản phẩm:

Sulperazon, 1g/1g powder for solution for injection

Ngày ủy quyền:

2015-08-21