Succiprol 95 mg prolonged - release tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
06-03-2023

Sẵn có từ:

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Mã ATC:

C07AB2

Liều dùng:

95 mg prolonged - release tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Succiprol, 95 mg prolonged-release tablets x 10, x 14, x 20, x 28, x 30, x 50, x 60, x 90, x 98, x 100, x 250, x 500; Calendar packs - x14, x 28, x 98

Ngày ủy quyền:

2014-08-11

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này