Stresam  50 mg capsules, hard

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
16-05-2022
Thành phần hoạt chất:
Etifoxine
Sẵn có từ:
Biocodex
Mã ATC:
N05BX3
INN (Tên quốc tế):
Etifoxine
Liều dùng:
50 mg capsules, hard
Tóm tắt sản phẩm:
Stresam, 50 mg capsules, hard x 60
Số ủy quyền:
20040544
Ngày ủy quyền:
2015-07-23

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này