SILDENAFILO COMBIX 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 8 comprimidos (B

Quốc gia: Andorra

Ngôn ngữ: Tiếng Catalan

Nguồn: CedimCat (Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

Sildenafilo

Sẵn có từ:

ESPECIALITATS

Mã ATC:

G04BE03

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Tây Ban Nha 27-10-2023

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này