Selemycin 500 mg/2 ml solution for injection/infusion

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
31-07-2023

Sẵn có từ:

Medochemie Ltd.

Mã ATC:

J01GB6

Liều dùng:

500 mg/2 ml solution for injection/infusion

Tóm tắt sản phẩm:

Selemycin, 500 mg/2 ml solution for injection/infusion x 10 x 100

Ngày ủy quyền:

2015-09-28

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này