BisacodylDHG Viên nén bao phim tan trong ruột Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

bisacodyldhg viên nén bao phim tan trong ruột

công ty tnhh mtv dược phẩm dhg - bisacodyl - viên nén bao phim tan trong ruột - 5 mg

Bisacodyl Viên nén bao đường Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

bisacodyl viên nén bao đường

công ty tnhh sx-tm dược phẩm thành nam - bisacodyl 5mg - viên nén bao đường

BisacodylDHG Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

bisacodyldhg

công ty cổ phần dược hậu giang - bisacodyl 5mg -

Dulcolax Viên bao đường tan trong ruột Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

dulcolax viên bao đường tan trong ruột

boehringer ingelheim international gmbh - bisacodyl - viên bao đường tan trong ruột - 5mg

Bieber Viên đạn đặt trực tràng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

bieber viên đạn đặt trực tràng

công ty cổ phần dược nam thiên phúc - bisacodyl 10mg - viên đạn đặt trực tràng - 10mg

Bisalaxyl Viên nén bao đường tan trong ruột Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

bisalaxyl viên nén bao đường tan trong ruột

công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha - bisacodyl 5mg - viên nén bao đường tan trong ruột

Bisarolax Viên đạn Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

bisarolax viên đạn

công ty cổ phần dược phẩm sao kim - bisacodyl 10mg - viên đạn