Zorolab 1000 Thuốc bột pha hỗn dịch uống Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

zorolab 1000 thuốc bột pha hỗn dịch uống

công ty cổ phần dược phẩm hà tây - amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) ; acid clavulanic (dưới dạng clavulanat kali) - thuốc bột pha hỗn dịch uống - 875mg; 125mg

Kerola Inj. Dung dịch tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

kerola inj. dung dịch tiêm

phil international co., ltd. - ketorolac tromethamine - dung dịch tiêm - 30mg/ml

Bisoprolol Plus HCT 5/6.25 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

bisoprolol plus hct 5/6.25 viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm sa vi (savipharm) - bisoprolol fumarat ; hydrochlorothiazid - viên nén bao phim - 5mg; 6,25mg

Savi Losartan plus HCT 50/12.5 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

savi losartan plus hct 50/12.5 viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm sa vi (savipharm) - losartan kali ; hydrochlorothiazid - viên nén bao phim - 50mg; 12,5mg

SaviProlol Plus HCT 2.5/6.25 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

saviprolol plus hct 2.5/6.25 viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm sa vi (savipharm) - bisoprolol fumarat ; hydrochlorothiazid - viên nén bao phim - 2,5mg; 6,25mg

SaviProlol Plus HCT 5/6.25 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

saviprolol plus hct 5/6.25 viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm sa vi (savipharm) - bisoprolol fumarat ; hydrochlorothiazid - viên nén bao phim - 5mg; 6,25mg

Bisoprolol Plus HCT 2.5/6.25 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

bisoprolol plus hct 2.5/6.25 viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm sa vi (savipharm) - bisoprolol fumarat; hydrochlorothiazid - viên nén bao phim - 2,5 mg; 6,25 mg

Dogrel SaVi Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

dogrel savi viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm sa vi (savipharm) - clopidogrel (dạng bisulfat) - viên nén bao phim - 75mg

Coxvic 100 Viên nang mềm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

coxvic 100 viên nang mềm

công ty cổ phần dược tw mediplantex - cao pygeum africanum (tương đương với tổng sterol tính theo beta- sitosterol không được ít hơn 13,0mg) 100mg; - viên nang mềm - 100mg

Coxvic 50 Viên nang mềm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

coxvic 50 viên nang mềm

công ty cổ phần dược trung ương mediplantex - cao pygeum africanum (tương đương với tổng sterol tính theo beta- sitosterol không được ít hơn 6,5 mg) 50mg; - viên nang mềm - 50mg