Amo-Pharusa 500 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

amo-pharusa 500 viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm hà tây - amoxicilin (dưới dạng amoxcilin trihydrat) ;bromhexin hydroclorid - viên nén bao phim - 500 mg; 8 mg

Pharcoter Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

pharcoter

công ty cổ phần dược phẩm trung ương i - pharbaco - mỗi viên chứa terpin hydrat 100mg; codein 10mg -

Pharcoter Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

pharcoter viên nén

công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - pharbaco - codein base 10mg; terpin hydrat 100mg - viên nén - 10mg; 100mg

Pharcoter Forte Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

pharcoter forte viên nén

công ty cổ phần dược phẩm trung ương i - pharbaco - codein base; terpin hydrat - viên nén - 15mg; 100mg

Pharmapar Viên nén bao đường Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

pharmapar viên nén bao đường

pharmascience inc. - paroxetine base (dưới dạng paroxetine hydrocloride anhydrous) 20mg - viên nén bao đường

Norameg Bột đông khô để pha dung dịch truyền Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

norameg bột đông khô để pha dung dịch truyền

công ty tnhh dược phẩm tâm Đan - oxaliplatin - bột đông khô để pha dung dịch truyền - 100 mg

Me2B injection Dung dịch thuốc tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

me2b injection dung dịch thuốc tiêm

công ty cổ phần dược-vật tư y tế thanh hoá - mecobalamin - dung dịch thuốc tiêm - 500mcg/1ml

Alvofact Bột và dung môi để pha hỗn dịch Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

alvofact bột và dung môi để pha hỗn dịch

công ty tnhh dược phẩm thái an - phospholipids toàn phần (dưới dạng phospholipid tách từ phổi bò) - bột và dung môi để pha hỗn dịch - 50mg/lọ

Clacef Bột pha tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

clacef bột pha tiêm

ever neuro pharma gmbh - cefotaxime (dưới dạng cefotaxime natri) - bột pha tiêm - 1g

Gemcitabine Medac Bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

gemcitabine medac bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch

công ty tnhh dược phẩm bách việt - gemcitabine (dưới dạng gemcitabine hydrochloride) - bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch - 200mg