Topralsin viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

topralsin viên nang cứng

công ty cổ phần dược phẩm cửu long - oxomemazin, guaifenesin , paracetamol, natri benzoat - viên nang cứng - 1,65 mg; 33,3mg; 33,3mg; 33,3mg

B - Complex viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

b - complex viên nang cứng

công ty cổ phần dược phẩm cửu long - thiamin mononitrat, riboflavin, pyridoxin hydroclorid, niacinamid - viên nang cứng - 15mg; 10mg; 5mg; 50mg

Mefenamic VPC 500 viên nén dài bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

mefenamic vpc 500 viên nén dài bao phim

công ty cổ phần dược phẩm cửu long - acid mefenamic - viên nén dài bao phim - 500mg

Panalganeffer 500 Viên nén sủi bọt Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

panalganeffer 500 viên nén sủi bọt

công ty cổ phần dược phẩm cửu long - paracetamol - viên nén sủi bọt - 500 mg

Paracetamol 500 mg Viên nang cứng (Đỏ-hồng) Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

paracetamol 500 mg viên nang cứng (Đỏ-hồng)

công ty cổ phần dược phẩm cửu long - paracetamol - viên nang cứng (Đỏ-hồng) - 500 mg

Paracetamol 500 mg Viên nang cứng (Đỏ-tím) Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

paracetamol 500 mg viên nang cứng (Đỏ-tím)

công ty cổ phần dược phẩm cửu long - paracetamol - viên nang cứng (Đỏ-tím) - 500 mg

Paracetamol 500 mg Viên nang cứng (Đỏ-trắng ngà) Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

paracetamol 500 mg viên nang cứng (Đỏ-trắng ngà)

công ty cổ phần dược phẩm cửu long - paracetamol - viên nang cứng (Đỏ-trắng ngà) - 500 mg

Ailaxon Viên nang Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

ailaxon viên nang

công ty cổ phần dược phẩm cửu long - paracetamol , ibuprofen - viên nang - 325mg; 200mg

Cetirizin 10mg viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

cetirizin 10mg viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm cửu long - cetirizin hcl - viên nén bao phim - 10mg

Cinnarizin 25mg viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

cinnarizin 25mg viên nén

công ty cổ phần dược phẩm cửu long - cinnarizin - viên nén - 25mg