Medopiren 500mg Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

medopiren 500mg viên nén bao phim

medochemie ltd. - ciprofloxacin (dưới dạng ciprofloxacin hydrochloride) - viên nén bao phim - 500mg

Medamben 500 Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

medamben 500 viên nang cứng

medochemie ltd. - cefadroxil (dưới dạng cefadroxil monohydrat) - viên nang cứng - 500mg

Zepilen 1g Bột pha tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

zepilen 1g bột pha tiêm

medochemie ltd. - cefazolin (dưới dạng cefazolin natri) - bột pha tiêm - 1g

Elitan Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

elitan dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch

medochemie ltd. - metoclopramid hydroclorid - dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - 10mg/2ml