Nicardipine Aguettant 10mg/10ml Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

nicardipine aguettant 10mg/10ml dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

laboratoire aguettant s.a.s - nicardipin hydrochlorid - dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - 10mg/10ml

Noradrenaline Base Aguettant 1mg/ml Dung dịch đậm đặc để tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

noradrenaline base aguettant 1mg/ml dung dịch đậm đặc để tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch

laboratoire aguettant s.a.s - noradrenalin (dưới dạng noradrenalin tartrat) - dung dịch đậm đặc để tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch - 1mg/ml

Potassium Chloride Proamp 0,10g/ml Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

potassium chloride proamp 0,10g/ml dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền

laboratoire aguettant s.a.s - kali chloride - dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền - 1g/10ml

Phenylephrine Aguettant 50 Microgrammes/ml Dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

phenylephrine aguettant 50 microgrammes/ml dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn

laboratoire aguettant s.a.s - phenylephrin (dưới dạng phenylephrin hydroclorid) - dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn - 50µg

Atropine sulfate Agguettant 0,1 mg/ml Dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

atropine sulfate agguettant 0,1 mg/ml dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn

laboratoire aguettant - mỗi 1ml dung dịch chứa: atropin sulfat 0,1mg - dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn - 0,1mg

Ephedrine Aguettant 30mg/ml Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

ephedrine aguettant 30mg/ml dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

laboratoire aguettant s.a.s - ephedrin hydroclorid - dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - 30mg/ml

Lutenyl Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

lutenyl viên nén

laboratoire theramex - nomegestrol acetat - viên nén - 5 mg

Passedyl Si rô Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

passedyl si rô

laboratoires urgo - sulfogaiacol ; natri benzoat - si rô - 1,468 g/125ml; 2,835 g/125ml