Transfonex 250mg Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

transfonex 250mg viên nén bao phim

laboratorios recalcine s.a. - mycophenolate mofetil - viên nén bao phim - 250mg

Asumate 20 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

asumate 20 viên nén bao phim

laboratorios liconsa, s.a. - levonorgestrel ; ethinylestradiol - viên nén bao phim - 0,1mg; 0,02mg

Asumate 20 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

asumate 20 viên nén bao phim

laboratorios liconsa, s.a. - levonorgestrel; ethinylestradiol - viên nén bao phim - 0,1mg; 0,02mg

Asumate plus Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

asumate plus viên nén bao phim

laboratorios liconsa, s.a. - levonorgestrel; ethinylestradiol - viên nén bao phim - 0,1mg; 0,02mg