Betamethason Exp Gel bôi da Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

betamethason exp gel bôi da

công ty cổ phần ld dược phẩm medipharco-tenamyd br s.r.l - betamethason dipropionat - gel bôi da - 19,5mg/30g

Betamethason Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

betamethason

công ty cổ phần dược phẩm sao kim - betamethason 0,5mg -

Betamethason Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

betamethason viên nén

công ty cổ phần dược phúc vinh - betamethason - viên nén - 0,5mg

Betamethason 0,5mg Viên nén (màu xanh) Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

betamethason 0,5mg viên nén (màu xanh)

công ty cổ phần dược becamex - betamethason 0,5mg - viên nén (màu xanh)

Betamethason 0,5mg Viên nén (màu hồng) Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

betamethason 0,5mg viên nén (màu hồng)

công ty cổ phần dược becamex - betamethason 0,5mg - viên nén (màu hồng)

Betamethason 0.05% Kem bôi da Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

betamethason 0.05% kem bôi da

công ty cổ phần dược phẩm vcp - betamethason; (dưới dạng betamethason dipropionat) - kem bôi da - 0,5 mg

Betamethason Meyer Viên nén hai lớp Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

betamethason meyer viên nén hai lớp

công ty liên doanh meyer - bpc. - betamethason 0,5 mg - viên nén hai lớp

Betamethason Meyer Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

betamethason meyer viên nén

công ty liên doanh meyer - bpc. - betamethason 0,5 mg - viên nén

Betamethasone Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

betamethasone

công ty cổ phần dược minh hải - betamethasone 0,5 mg -