Avelox Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

avelox viên nén bao phim

bayer (south east asia) pte., ltd. - moxifloxacin (dưới dạng moxifloxacin hcl) - viên nén bao phim - 400mg

Nexavar viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

nexavar viên nén bao phim

bayer (south east asia) pte., ltd. - sorafenib - viên nén bao phim - 200mg

Glucobay 100mg Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

glucobay 100mg viên nén

bayer (south east asia) pte, ltd. - acarbose - viên nén - 100mg

Glucobay 50mg Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

glucobay 50mg viên nén

bayer (south east asia) pte, ltd. - acarbose - viên nén - 50mg

Nimotop Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

nimotop viên nén bao phim

bayer (south east asia) pte, ltd. - nimodipin - viên nén bao phim - 30mg

Adalat retard Viên nén bao phim tác dụng chậm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

adalat retard viên nén bao phim tác dụng chậm

bayer (south east asia) pte., ltd. - nifedipin - viên nén bao phim tác dụng chậm - 20mg

Adalat LA 30mg Viên nén phóng thích kéo dài Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

adalat la 30mg viên nén phóng thích kéo dài

bayer (south east asia) pte., ltd. - nifedipin - viên nén phóng thích kéo dài - 30 mg

Gadovist Dung dịch tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

gadovist dung dịch tiêm

bayer (south east asia) pte., ltd. - gadobutrol - dung dịch tiêm - 604,72mg/ml (1mmol/ml)

Ciprobay 400mg Dung dịch truyền tĩnh mạch Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

ciprobay 400mg dung dịch truyền tĩnh mạch

bayer (south east asia) pte., ltd. - ciprofloxacin - dung dịch truyền tĩnh mạch - 400mg/200ml