Vidaloxin 250 Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

vidaloxin 250 viên nang cứng

công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha - amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) - viên nang cứng - 250mg

Vidaloxin 500 Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

vidaloxin 500 viên nang cứng

công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha - amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) - viên nang cứng - 500 mg

SaViDopril 8 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

savidopril 8 viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm savi - perindopril erbumin - viên nén bao phim - 8mg

SaViDopril Plus Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

savidopril plus viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm savi - perindopril erbumin; indapamid - viên nén bao phim - 4mg; 1,25mg

SaViDopril Plus Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

savidopril plus viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm savi - perindopril erbumin; indapamid hemihydrat - viên nén bao phim - 4,00mg; 1,25mg

Vidagyl Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

vidagyl viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm euvipharm - thành viên tập đoàn valeant - spiramycin ; metronidazol - viên nén bao phim - 750.000iu; 125mg

Vidalgesic cap. Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

vidalgesic cap. viên nang cứng

công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha - tramadol hcl ; paracetamol - viên nang cứng - 37,5mg; 325mg

Vidalgesic tab. Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

vidalgesic tab. viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha - tramadol hcl; paracetamol - viên nén bao phim - 37,5mg; 325mg

SaViDirein 50 Viên nang Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

savidirein 50 viên nang

công ty cổ phần dược phẩm sa vi. (savipharm j.s.c) - diacerein - viên nang - 50 mg

Vidaloxin Thuốc bột pha hỗn dịch uống Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

vidaloxin thuốc bột pha hỗn dịch uống

công ty cổ phần dược phẩm trung ương vidipha - amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) - thuốc bột pha hỗn dịch uống - 250mg/1,5g