Lagosa Viên nén bao Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

lagosa viên nén bao

woerwag pharma gmbh & co. kg - silymarin 150mg - viên nén bao

Milgamma mono 150 Viên nén bao đường Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

milgamma mono 150 viên nén bao đường

woerwag pharma gmbh & co. kg - benfotiamine 150mg - viên nén bao đường

Milgamma mono 150 Viên bao đường Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

milgamma mono 150 viên bao đường

woerwag pharma gmbh & co. kg - benfotiamine - viên bao đường - 150mg

Beclozine 25 Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

beclozine 25 viên nén

công ty cổ phần dược becamex - clozapine - viên nén - 25mg

Fluocinolon Mỡ bôi da Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

fluocinolon mỡ bôi da

công ty cổ phần ld dược phẩm medipharco-tenamyd br s.r.l - mỗi tuýp 10g chứa ; fluocinolon acetonid - mỡ bôi da - 2,5mg

Merynal-V Viên nén đặt âm đạo Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

merynal-v viên nén đặt âm đạo

công ty cổ phần ld dược phẩm medipharco-tenamyd br s.r.l - metronidazol, cloramphenicol, nystatin - viên nén đặt âm đạo - 200mg; 80mg; 100.000iu

Ofloxacin 200mg viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

ofloxacin 200mg viên nén bao phim

công ty cp liên doanh dược phẩm medipharco tenamyd br s.r.l - ofloxacin - viên nén bao phim - 200mg

Thiogamma 600 Oral Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

thiogamma 600 oral viên nén bao phim

worwag pharma gmbh & co. kg - acid thioctic (acid alpha lipoic) - viên nén bao phim - 600mg