Vimpat Dung dịch tiêm truyền Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

vimpat dung dịch tiêm truyền

abbott laboratories gmbh - lacosamide - dung dịch tiêm truyền - 200mg/20ml

Laxafred 500 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

laxafred 500 viên nén bao phim

công ty tnhh dược phẩm do ha - levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat) - viên nén bao phim - 500mg

Genfredrem kem bôi da Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

genfredrem kem bôi da

công ty tnhh phil inter pharma - betamethason dipropionat , gentamicin sulfat , clotrimazol - kem bôi da - 6,4mg; 10mg; 100mg

Mifrednor 10 Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

mifrednor 10 viên nén

công ty tnhh dược phẩm trung nam - mifepriston - viên nén - 10 mg

Fufred 5mg Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

fufred 5mg viên nén

công ty cổ phần sản xuất - thương mại dược phẩm Đông nam - prednison 5 mg - viên nén - 5 mg

Mifrednor 10 Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

mifrednor 10 viên nén

công ty tnhh dược phẩm trung nam - mifepriston 10mg - viên nén