Dulcolax Viên bao đường tan trong ruột Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

dulcolax viên bao đường tan trong ruột

boehringer ingelheim international gmbh - bisacodyl - viên bao đường tan trong ruột - 5mg

ABAB 500mg Viên nang cứng (trắng-trắng) Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

abab 500mg viên nang cứng (trắng-trắng)

công ty cổ phần dược phẩm imexpharm - acetaminophen - viên nang cứng (trắng-trắng) - 500 mg

ABAB 500mg Viên nang cứng (tím - trắng) Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

abab 500mg viên nang cứng (tím - trắng)

công ty cổ phần dược phẩm imexpharm - acetaminophen - viên nang cứng (tím - trắng) - 500 mg

ABAB 325 mg Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

abab 325 mg viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm imexpharm - acetaminophen - viên nén bao phim - 325 mg

ABAB 500 mg Viên nang cứng (vàng-vàng) Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

abab 500 mg viên nang cứng (vàng-vàng)

công ty cổ phần dược phẩm imexpharm - acetaminophen 500 mg - viên nang cứng (vàng-vàng)

ABAB 500 mg Viên nang cứng (cam-trắng) Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

abab 500 mg viên nang cứng (cam-trắng)

công ty cổ phần dược phẩm imexpharm - acetaminophen 500 mg - viên nang cứng (cam-trắng)

ABAB 500 mg Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

abab 500 mg viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm imexpharm - paracetamol 500 mg - viên nén bao phim

Unababe Thuốc bột pha hỗn dịch uống Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

unababe thuốc bột pha hỗn dịch uống

công ty tnhh dược phẩm thiên minh - mỗi gói 1,5g chứa: amoxicilin (dưới dạng amoxicilin trihydrat) 250 mg; sulbactam (dưới dạng pivoxil sulbactam) 250 mg - thuốc bột pha hỗn dịch uống - 250 mg, 250 mg

Grovababy Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

grovababy

công ty cổ phần dược phẩm trung ương i - pharbaco - spiramycin 750.000 iu -

Grovababy Bột pha hỗn dịch uống Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

grovababy bột pha hỗn dịch uống

công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - pharbaco - mỗi gói 3g chứa: spiramycin 750000 iu - bột pha hỗn dịch uống - 750000 iu