Sastravi 75 mg/18,5 mg/200 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
09-10-2014
Thành phần hoạt chất:
L-dopa
Sẵn có từ:
Actavis Group PTC ehf.
Mã ATC:
N04BA3
INN (Tên quốc tế):
Levodopa
Liều dùng:
75 mg/18,5 mg/200 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Sastravi, 75 mg/18.75 mg/200 mg film - coated tablets x 10; x 30; x 100; x 130; x 175
Số ủy quyền:
20140284
Ngày ủy quyền:
2014-09-29

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này