SANDIMMUN NEORAL 50 mg

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
NOVARTIS BIOSCIENCES PERU S.A.
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E7857

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này