Salazopyrin EN 500 mg gastro - resistant tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
14-07-2014
Thành phần hoạt chất:
Сулфасалазин
Sẵn có từ:
Pfizer Enterprises SARL
Mã ATC:
A07EC1
INN (Tên quốc tế):
Sulfasalazine
Liều dùng:
500 mg gastro - resistant tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Salazopyrin EN, 500 mg gastro-resistant tablets x 100
Số ủy quyền:
9700310
Ngày ủy quyền:
2014-06-25

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này