SAFIL VIOLA 9/0 (0.3) 30CM 2XDLM6

Quốc gia: Ý

Ngôn ngữ: Tiếng Ý

Nguồn: Ministero della Salute

Sẵn có từ:

AESCULAP AG

Mã ATC:

H010101020101

Nhóm trị liệu:

ACIDO POLIGLICOLICO MONTATO PER CHIRURGIA APERTA

Tình trạng ủy quyền:

S

Ngày ủy quyền:

2011-09-27

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này