Rosytona 100 mg chewable tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
14-09-2016
Sẵn có từ:
Actavis Group PTC ehf.
Mã ATC:
G04BE3
Liều dùng:
100 mg chewable tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Rosytona, 100 mg chewable tablets x 1; x 2; x 4; x 8; x 12;
Số ủy quyền:
20120451
Ngày ủy quyền:
2014-06-18

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này