ROSUVASTATIN PHARMASWISS Potahovaná tableta 10MG

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
VÁPENATÁ SŮL ROSUVASTATINU (ROSUVASTATINUM CALCICUM)
Sẵn có từ:
PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha
Mã ATC:
C10AA07
INN (Tên quốc tế):
CALCIUM SALT OF ROSUVASTATIN (ROSUVASTATIN CALCIUM)
Liều dùng:
10MG
Dạng dược phẩm:
Potahovaná tableta
Tuyến hành chính:
Perorální podání
Các đơn vị trong gói:
7 Blistr
Loại thuốc theo toa:
na lékařský předpis
Khu trị liệu:
ROSUVASTATIN
Tóm tắt sản phẩm:
ROSUVASTATIN PHARMASWISS
Tình trạng ủy quyền:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Số ủy quyền:
31/ 015/17-C

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này