Rosuvastatin Accord 10 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
18-05-2020
Thành phần hoạt chất:
Розувастатин
Sẵn có từ:
Accord Healthcare Limited
Mã ATC:
C10AA7
INN (Tên quốc tế):
Rosuvastatin
Liều dùng:
10 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Rosuvastatin Accord, 10 mg film-coated tablets - blisters x 7, 28, 30, 60, 84, 90, 98, 100; HDPE bottle x 30, 500
Số ủy quyền:
20150340
Ngày ủy quyền:
2015-10-22

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này