Rosuvastatin Accord 10 mg film - coated tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
18-05-2020

Thành phần hoạt chất:

Розувастатин

Sẵn có từ:

Accord Healthcare Limited

Mã ATC:

C10AA7

INN (Tên quốc tế):

Rosuvastatin

Liều dùng:

10 mg film - coated tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Rosuvastatin Accord, 10 mg film-coated tablets - blisters x 7, 28, 30, 60, 84, 90, 98, 100; HDPE bottle x 30, 500

Ngày ủy quyền:

2015-10-22

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này