Ropivacaine Kabi  2 mg/ml solution for injection 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
30-03-2016
Sẵn có từ:
Fresenius Kabi Bulgaria EOOD
Mã ATC:
N01BB9
Liều dùng:
2 mg/ml solution for injection 
Tóm tắt sản phẩm:
Ropivacaine Kabi, solution for injection 2 mg/ml x 1,x5,x10;
Số ủy quyền:
20120581
Ngày ủy quyền:
2015-06-11

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này