RISPERIDONE 2mg f.c.tab.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
PHAROPHARMA A.R.E.
Liều dùng:
2 mg
Dạng dược phẩm:
coated tablet
Các đơn vị trong gói:
10 tablets
Sản xuất bởi:
PHAROPHARMA A.R.E.
Số ủy quyền:
25710
Ngày ủy quyền:
2008-11-13

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này