RIGOTAX 5 mg/5 mL SOLUCION ORAL

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
QUALIPHARM S.R.LTDA.
Dạng dược phẩm:
SOLUCION ORAL
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E15578

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này