Rhinital 25 mg/25 mg/25mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

01-06-2020

Sẵn có từ:
Deutsche Homoopatihe-Union,DHU-Arzneimittel GmbH&Co.KG
Liều dùng:
25 mg/25 mg/25mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Rhinital, tablets x 100
Số ủy quyền:
20040455
Ngày ủy quyền:
2015-09-02

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này