Rhinallergy  tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
13-11-2013
Sẵn có từ:
BOIRON
Liều dùng:
tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Rhinallergy, tablets x 60
Số ủy quyền:
20030307
Ngày ủy quyền:
2013-12-20

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này