REVENANT

Ý - Tiếng Ý - AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Sildenafil
Sẵn có từ:
EPIFARMA S.R.L
INN (Tên quốc tế):
Sildenafil
Khu trị liệu:
Sildenafil
Tóm tắt sản phẩm:
044175053 - "100 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM" 4 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL - autorizzato; 044175065 - "100 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM" 8 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL - autorizzato; 044175038 - "50 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM" 4 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL - autorizzato; 044175040 - "50 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM" 8 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL - autorizzato
Số ủy quyền:
044175

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này