REPAGLINIDE.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
EIPICO-EGYPT
Liều dùng:
2 mg
Dạng dược phẩm:
tablet
Các đơn vị trong gói:
10 tablets
Sản xuất bởi:
EIPICO-EGYPT
Số ủy quyền:
25920 T
Ngày ủy quyền:
2009-02-12

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này