Remifentanil Kabi  1 mg powder for concentrate for solution for injection/infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
03-09-2014
Sẵn có từ:
Фрезениус Каби България ЕООД
Mã ATC:
N01AH6
Liều dùng:
1 mg powder for concentrate for solution for injection/infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Remifentanil Kabi, 1mg powder for concentrate for solution for injection/infusion x 1; x 5
Số ủy quyền:
20120341
Ngày ủy quyền:
2014-08-20

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này