REGITRIM 10mg caps.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
MEDICAL UNION PHARMACEUTICALS-EGYPT
Liều dùng:
10 mg
Dạng dược phẩm:
capsule
Các đơn vị trong gói:
30 capsules
Sản xuất bởi:
MEDICAL UNION PHARMACEUTICALS-EGYPT
Số ủy quyền:
22947
Ngày ủy quyền:
2003-09-09

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này