RECOLTOR PENTRU SPERMA, DIN MATERIAL PLASTIC, STERIL, DE 25, 30, 40, 60, 90, 100, 120 ML

Romania - Tiếng Romania - ANMDM (Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale)

Sẵn có từ:
SC ENGLOBER SRL
Lớp học:
IN VITRO ALTELE
Số ủy quyền:
RO/IVD-011-041-02
Ngày ủy quyền:
1970-01-01

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này