REALCHECK PLUS 2 (DISTRIBUTORE: SSL HEALTHCARE ITALIA SPA)

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Buy It Now

Sẵn có từ:
CA.MI. DI ATTOLINI MARIO E C. - S.N.C.
Mã ATC:
Z12040199
Nhóm trị liệu:
STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO E DIAGNOSI IN MEDICINA GENERALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA
Tình trạng ủy quyền:
N
Ngày ủy quyền:
2008-04-26

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này