Ramonna 1500 micrograms tablet

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
14-09-2021
Sẵn có từ:
Gedeon Richter Plc.
Mã ATC:
G03AD1
Liều dùng:
1500 micrograms tablet
Tóm tắt sản phẩm:
Ramonna, 1500 micrograms tablet x 1;
Số ủy quyền:
20120195
Ngày ủy quyền:
2015-09-04

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này