RAMAL FLOW

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Thành phần hoạt chất:
RAME OSSICLORURO;
Sẵn có từ:
ISAGRO S.P.A.
INN (Tên quốc tế):
COPPER OXYCHLORIDE;
Liều dùng:
20.0 g I valori indicati sono per 100 g di prodotto.
Dạng dược phẩm:
SOSPENSIONE CONCENTRATA
Tình trạng ủy quyền:
Revocato
Số ủy quyền:
012902
Ngày ủy quyền:
2005-11-09

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này